top of page

Lithuanian Righteous List

- 924 Righteous -

Lithuania is in second place in terms of the number of Righteous people in the world, in percentage terms

The list is taken from Vilna Gaon Museum of Jewish History web page

As of November 2022 Yad Vashem recognized 924 Lithuanians as Righteous Among the Nations. 

The list was done by Danutė Selčinskaja the Head of the Project for Commemoration of the Rescuers of Jews (Vilna Gaon Museum of Jewish History).

The Righteous', whose graves are already marked, names are underlined.

"[...] And so we must know these good people who helped Jews during the Holocaust. We must learn from them, and in gratitude and hope, we must remember them.""

Elie Wiesel 

Lietuvos pasaulio tautų teisuoliai

A

 1. Adomynas Antanas

 2. Adomynienė Ona

 3. Adomynaitė-Spitrienė Natalija

 4. Alekna Povilas

 5. Aleknienė Paulina

 6. Aleknavičienė Sofija

 7. Aleknavičiūtė-Milienė Bronė

 8. Aleksandravičienė Paulina

 9. Andraitis Antanas

 10. Andriuškevičienė Joana

 11. Andriuškevičius Petras

 12. Anevičienė Antanina

 13. Anevičius Jeronimas

 14. Anevičius Vytautas

 15. Anevičiūtė Juzė

 16. Antanaitis Vincas

 17. Antanaitis Jonas

 18. Antanaitytė Stasė

 19. Antanaitytė (Petrulaitienė) Veronika

 20. Anužienė Elena

 21. Anužienė Elena (marti)

 22. Anužis Ignas

 23. Anužis Česlovas

 24. Arlauskas Kazimieras​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 25. Arlauskienė Veronika​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 26. Audėjienė Ona

 27. Audėjus Juozas

 28. Augustinavičienė Ona

 29. Augustinavičius Juozas

B

30. Babarskienė Jadvyga

31. Babarskis Alfonsas

32. Babonas Antanas

33. Bagdonavičius Pranas

34. Bagurskas Juozas

35. Bagurskienė Marijona

36. Bajorinas Pranas

37. Bakšas Kazys

38. Bakšienė Marytė

39. Balčikonienė Agota

40. Balčikonis Antanas

41. Balčinas Jonas

42. Balčinienė Barbora

43. Balčinaitė Petronėlė

44. Balčinienė Stefanija

45. Balčiūnas Adomas

46. Balčiūnienė Anelė

47. Baliutis Adolfas

48. Baliutienė Ona

49. Balkienė Nina

50. Baltutis Vytas

51. Balutis Juozas

52. Bartkevičienė Stasė

53. Bartkevičius Juozas

54. Baublys Petras

55. Baublys Sergijus

56. Baublienė Jadvyga

57. Beinaravičienė Uršulė

58. Beinaravičius Vladas

59. Beinaris Pranas

60. Beinorienė Kotryna

61. Beleckienė Morta

62. Beleckienė Petronėlė

63. Berčiūnaitė-Kaminskienė Birutė

64. Berčiūnas Jurgis

65. Bernotaitė Julija

66. Bielskienė Ona

67. Bielskienė Zosė

68. Bielskis Aleksandras

69. Bieliūnienė-Ragaišienė Aleksandra

70. Binkienė Sofija

71. Binkis Kazys

B

72. Binkytė-Mozūriūnienė Lilijana

73. Binkytė-Nacevičiūtė Irena

74. Binkis Gerardas

75. Binkytė Eleonora

76. Bižienė Janina

77. Bižys Juozas

78. Blažaitienė Adelė

79. Blažaitis Antanas

80. Blažaitytė-Liutikienė Valentina

81. Byla Vincas

82. Byra Juozapas

83. Byrienė Stanislava

84. Boguslauskas Antanas

85. Bradauskas Pranas

86. Bradauskienė Jadvyga

87. Bražėnienė Konstancija

88. Bružas Stanislovas

89. Bružienė Valerija

90. Budreikaitė Bronė

91. Budzinskas Antanas

92. Budzinskienė Benigna

93. Budzinskaitė Benigna

94. Budzinskaitė Stefanija

95. Buknienė Stasė

96. Buknys Raimondas

97. Bukontas Jeronimas

98. Bukontienė Marija

99. Buožienė Petronėlė

100. Buožis Vincentas

101. Burba Stanislovas
102. Burbienė Stanislava

103. Burlakov Aksentij

104. Burlakova Matriona

105. Burlakova Zinaida

106. Bušauskas Feliksas

107. Bušauskienė Teklė

108. Bušauskaitė-Bužavienė Kazė

109. Bušauskaitė-Dakinevičienė Albina    

110. Bušauskas Feliksas (sūnus)

111. Butkevičienė Marija

112. Butkevičiūtė (Griniuvienė) Ona

113. Butkevičienė Juozapota

114. Butkevičius Karolis

115. Butkevičienė Teklė

116. Butkevičius Jonas

117. Butkienė Petronė

C-Č-D-E-F

118. Chlopinaitė Elena

Č

119. Čaikovski Juzef

120. Čaikovski (žmona)

121. Čečkevičienė Zuzana

122. Čečkevičius Kazys

123. Černiauskas Bronislovas

124. Černiauskienė Ona

125. Černiauskytė-Dugnienė Genovaitė

126. Česnavičienė Marija

127. Česnavičius Antanas

128. Čiurlionienė Sofija

129. Čižinauskas Jonas

130. Čižinauskienė Ona

131. Čižinauskaitė Birutė

D

132. Dailidavičienė Uršulė

133. Dailidavičius Vincas

134. Dailidavičius Algimantas

135. Dainauskas Juozas

136. Dainauskienė Bronislava

137. Dainauskas Petras

138. Damanskaitė Stanislava

139. Damanskas Petras

140. Damanskienė Pranė

141. Daugėla Vincas

142. Daugevičienė Rozalija

143. Daugevičius Jonas

144. Daugevičienė Zosė

145. Daugevičius Pranas

146. Daugevičius Vladas

147. Daugevičiūtė-Ruoškienė Janina

148. Dauguvietienė-Kuzmina Olga

149. Dauguvietytė-Kudabienė Elena

150. Dauguvietytė-Dubrovski Anastasija

151. Dausinienė Stanislava

152. Dautartas Juozas

153. Dautartienė Julija

154. Dimša Kazimieras

155. Dimšienė Julija

156. Dimšaitė Antanina (Palčiauskienė)

157. Dimšaitė Gabrielė (Prakelienė)

158. Dobilaitė Matilda

159. Drupas Vladas

160. Dubininkas Justinas

161. Dubininkienė Marijona

162. Dubinikaitė-Raškevičienė Ramutė

163. Dužinskaitė-Šervienė Elžbieta

E

164. Eičas Pranas

165. Eigelytė Stefanija

166. Eimontas Jonas

167. Elijošaitienė Ona

168. Elijošaitis Bronius

169. Elijošaitis Pranas

170. Ereminas Feliksas

171. Esertas Artūras

F

172. Fugalevičiūtė Natalija

G

173. Gadeikis Pranas

174. Gadeikytė Julija 

175. Gadlevska Helena

176. Gadlevski Juzef

177. Gaigalaitė Stefanija

178. Gaigalienė Juzefa

179. Gailiūnas Kazimieras

180. Gailiūnienė Petronėlė

181. Gaižauskas Juozas

182. Gaižauskienė Stanislava

183. Galvonaitė Marcelė

184. Garbačiauskas Steponas

185. Garbačiauskienė Marijona

186. Gasiūnas Juozas

187. Gasparavičienė Veronika

188. Gasparavičius Alfonsas

189. Gavelienė Jadvyga

190. Gavelis Stasys

191. Gecevičienė Bronislava

192. Gecevičius Adomas

193. Gedaika Petras

194. Gedaikienė Liudvika

195. Gedeikienė Bronė

196. Gedeikis Juozas

197. Gedmantienė Michalina

198. Gelžinienė Ona

199. Gelžinis Jonas

200. Gembickienė Ana

201. Gembickaitė Tamara-Jainschig

202. Gintalas Ignas

203. Gintalas Juozas

204. Gintalienė Kristina

205. Girbudas Petras

206. Girdvainis Jonas

207. Girdvainienė Ona

208. Gylienė Aleksandra

209. Gylys Leonas

210. Glaveckienė Anelė

211. Glaveckas Juozas

212. Gobis Antanas

213. Golubovienė Lidija

214. Gotautas Bronius

215. Granskytė Pranciška

216. Graževičienė Vanda Marija

217. Graževičius Jonas

218. Graževičiūtė Vanda

219. Greičius Jonas

220. Greičiuvienė Marijona

221. Greizė Haroldas

222. Greizienė Jevgenija

223. Grendienė Apolonija

224. Grigaitis Zenonas

225. Grigalaitienė Bronė

226. Grigalaitis Pranas

227. Grigonienė Felicija

228. Grigonis Juozas

229. Grigorjeva Jelena

230. Grigorjeva-Ostjanko Irina

231. Grincevičienė Julija

232. Grinius Kazys

233. Griniuvienė Kristina

234. Grybauskas Andrius

235. Gudaitienė Juzė

236. Gulbinovič Aleksandr

237. Gulbinovič Veronika

H-I-J

238. Hanfman Andrej

239. Hanfman-Dauguvietytė Darija

I

240. Ibenskienė Ona

241. Ibenskis Juozas

242. Inkratas Juozas

243. Ivanauskienė Elena

244. Ivanauskaitė Giedrutė

245. Ivanauskas Gintautas Juozapas

J

246. Jablonskienė Jadvyga

247. Jacinavičaitė Viktorija

248. Jacinavičiutė Elena

249. Jagutienė Stasė

250. Jakas Leopoldas

251. Jakienė Aldona

252. Jakienė Ona

253. Jakas Povilas

254. Janavičienė Anelė

255. Janavičius (Janavičienė) Vanda

256. Jankauskienė-Šimkutė Ona

257. Jankienė Stasė

258. Jankus Augustinas

259. Janonienė (Žvironaitė) Ona

260. Janonis Jonas

261. Janonytė (Lelienė) Vera

262. Janonytė (Šukienė) Genovaitė

263. Janušauskas Vincas

264. Janušauskienė Ona

265. Jarmala Karolis

266. Jaselskienė Elena

267. Jaselskis Vladas

268. Jasulaitienė Elena

269. Jegorova Natalija

270. Jemeljanova Anastasija

271. Jocienė-Basienė Marija

272. Jokubauskis Stanislovas

273. Jonaitis Henrikas

274. Jonaitis (Janavičius) Kazys

275. Jucevičius Stasys

276. Juknelevičienė Elena

277. Juknelevičius Adomas

278. Juodgalvienė Emilija

279. Juodgalvis Vincas

280. Juodgalvytė-Kiselienė Marija

281. Jurevičienė Adelė

282. Jurevičius Petras

283. Jurevičienė Juzefa

284. Jurevičius Jonas

285. Jurevičiūtė (Sudeikienė) Leonija

286. Jurkienė Marija

287. Jurkus Danielius

288. Jurkšaitienė Marijona

289. Jurkšaitis Juozas

290. Jusas Mykolas

291. Jusienė Uršulė

292. Juškevič Anastasija

293. Juškevič Michail

K

294. Kairienė Ona

295. Kairys Steponas

296. Kalendra Andrejus

297. Kalendraitė (Jakutienė) Morta

298. Kalendraitė (Levinskienė) Zofija

299. Kalendraitė (Surkienė) Viktorija

300. Kalendrienė Monika

301. Kalinkienė Veronika

302. Kancevičienė Zosė

303. Kancevičius Pranas

304. Karalevičius Pranas

305. Karalevičienė Stanislava

306. Karaška Juozas

307. Karaškienė Elena

308. Kareiva Pranas

309. Karpavičienė Alevtina

310. Karpavičius Povilas

311. Karosas Mykolas

312. Karvelytė Valerija

313. Kasperaitienė Sofija

314. Kasperaitis Pranas

315. Kašinskas Pijus

316. Kašinskienė Magdalena

317. Katinskaitė Kotryna

318. Katinskas Juozas

319. Kauneckas Vytautas

320. Kaušaitė Elena

321. Kaušinis Klemensas

322. Kavaliauskas Kazimieras

323. Kavaliauskienė Ona

324. Kazakevičienė Zuzana

325. Kazakevičius Vincas

326. Kazanskienė Olga

327. Kazanskis Edvardas

328. Kazanskytė (Gargasienė) Edita

329. Kazlauskaitė Teofilė

330. Kazlauskas Juozas

331. Kazlauskienė Eugenija

332. Kėrienė Elena

333. Kėrys Povilas

334. Kerpauskas Juozas

335. Kerpauskienė Adolfina

336. Kibelaitė Juozapa

337. Kilikevičius Pijus

338. Kirvelienė Emilija

339. Kislauskienė-Dambrauskaitė Regina

340. Kleiba Adolfas

341. Klimas Petras

342. Klimienė Felicijana

343. Klimaitė-Radavičienė Felicija

344. Korsakas Vytautas

345. Korsakas Antanas

346. Korsakienė Ona

347. Krasnickienė Marijona

348. Krasnickas Jonas

349. Krištopavičienė Bronislava

350. Krivičius Stanislovas

351. Kručinskas Vladas

352. Krulickas Jonas

353. Krulickienė Viktorija

354. Krulickas Viktoras

355. Kšanavičienė Barbora

356. Kšanavičius Stasys

357. Kšanavičius Vytautas

358. Kudžma Andrius

359. Kulevičiūtė Stefanija

360. Kunčaitis Antanas

361. Kupraitis Antanas

362. Kupraitis Jonas

363. Kupraitis Juozas

364. Kuprėnas Kazys

365. Kurpauskas Pranas

366. Kurpauskienė Marytė

367. Kutorga Viktoras

368. Kutorgienė-Buivydaitė Elena

369. Kvedaravičienė Teofilė

370. Kvedaravičius Vladas

L-M

371. Ladigienė Stefanija

372. Landsbergienė Ona

373. Lapinskas Vincas

374. Lapinskienė Konstancija

375. Larionovas Valentinas

376. Larionova (Gembickaitė) Tatjana

377. Lastienė Petronėlė

378. Lašienė Uršulė

379. Laucevičienė Ona

380. Laucevičiūtė-Baužienė Jadvyga

381. Laurinavičienė Elena    

382. Laurinavičius Bronislovas  

383. Laurinavičius Pranas  

384. Legantienė Michalina

385. Leonavičienė Ona

386. Leonavičius Eduardas

387. Leščinskienė Marija

388. Levinienė Antonina

389. Levinskas Edvardas

390. Levinskienė Teresė

391. Levulienė Albina

392. Levulis Vladas

393. Levulis Fulgentas

394. Likevičienė Natalija

395. Likevičius Vytautas

396. Lingė Jonas         

397. Lingienė Stasė          

398. Liškienė Stanislava

399. Liškus Stanislovas

400. Liutkevič Janina

401. Liutkevič Ignacij

402. Lučiūnas Cezaris

403. Lučiūnaitė (Kazakauskienė) Mikalina 

404. Lučiūnaitė (Martinkėnienė) Elena

405. Lučiūnas Antanas

406. Lučiūnas Jonas

407. Lukaševičienė Mikalina

408. Lukaševičius Antanas

409. Lukaševičius Jonas

410. Lukaševičius Stasys

411. Lukaševičiūtė-Daugevičienė Gabrinė

412. Lukaševičiūtė-Semaškienė Juzė

413. Lukauskas Mikas

414. Lukauskienė Elena

415. Lukoševičienė Monika

416. Lukoševičius Bronius

M

417. Macenavičienė Marija

418. Macenavičius Antanas

419. Macijauskas (Maciejovskis) Polikarpas

420. Macijauskas Petras

421. Macijauskaitė Violeta

422. Macijauskaitė Liudvika

423. Macijauskas Robertas

424. Macijauskas Zenonas

425. Maladauskas Petras

426. Maladauskienė Uršulė

427. Mališauskas Henrikas

428. Mališauskienė Marija

429. Marčiulionienė Valė

430. Marčiulionis Jurgis

431. Margaitienė Eleonora

432. Margaitis Antanas

433. Markevičius Juozapas

434. Markevičienė Elena

435. Markevičius Vladas

436. Markevičiūtė Marijona

437. Markevičius Jonas

438. Markevičius Romas

439. Markevičiūtė-Stanevičienė Valerija

440. Markovskij Chariton

441. Markovskaja Aleksandra

442. Markovskaja Ana

443. Markovskaja Mavra

444. Markovskij Ivan

445. Markovskij Mitrofan

446. Martinkus Vaclovas

M

447. Martul Juzefa

448. Martul-Budrikienė Liucija

449. Masevič Justin

450. Masevič (žmona)

451. Matora Ana

452. Matulevičienė Ona

453. Matuzevičienė Elena

454. Matuzevičius Antanas

455. Matuzevičiūtė-Briliuvienė Antanina

456. Matuzevičiūtė-Kiličiauskienė Veronika

457. Matuzevičiūtė-Valiukienė Julijona

458. Mažylienė Antanina

459. Mažylis Pranas

460. Meškauskas Pranas

461. Meškauskienė Ona

462. Meškauskaitė-Jakštienė Stefa

463. Meškauskas Antanas

464. Meškauskas Petras

465. Meškauskienė Zosia

466. Meškauskas Teodoras

467. Meškėnas Josifas

468. Meškėnas (Meškėnienė) Agripina

469. Meškenienė Ana

470. Michailova Jelizaveta

471. Michailovas Aleksejus

472. Mikalauskas Antanas

473. Mikalauskienė Stasė

474. Miklaševičienė Marijona

475. Miklaševičius Petras

476. Mikolaitienė Felicija

477. Mikolaitis Vincas

478. Mikša Vincas

479. Mikšienė Marija

480. Mikšta Piotras

481. Mikšto-Romaslovskaja Ana

482. Mikuličienė Ona

483. Mikuličius Petras

484. Milaševičienė Marija

485. Miniotas Leonardas

486. Miniotienė Ona

487. Miniotienė Elžbieta Barbora

488. Minkevičienė Ekaterina (Kotryna)

489. Minkevičius Sergejus

490. Mitkienė Jadvyga

491. Mitkus Jeronimas

492. Mitkienė Leokadija

493. Mitkus Stanislovas

494. Mižutavičienė Stanislava

495. Mižutavičius Dominykas

496. Mockaitytė Elena

497. Mongirdienė Olga

498. Montvila

499. Montvilienė Halina

500. Mordosas Bronislavas

501. Mordosienė Marijona

502. Morkūnas Vaclovas

503. Morkūnienė Bronislava

504. Morkūnaitė (Graževičienė) Česlava

505. Morkūnas Edvardas

506. Morkūnas Mečislovas

507. Mošinskienė-Didžiulytė Halina

508. Mozūraitienė Ona

509. Mozūraitis Jonas

510. Mozūraitis Alfonsas

511. Mozūraitis Zenonas

512. Mozūraitytė (Čepienė) Mefodija

513. Mozūraitytė (Leskauskienė) Zuzana

514. Mozurkienė Kazimiera

515. Muralienė Jadvyga

516. Murauskas Gediminas

517. Murinas Vincas

518. Murinienė Emilija

N-O-P

519. Naginė Vytautas

520. Naginienė Stasė

521. Naglytė -Vadauskienė Lidija

522. Navickaitė-Motiejūnienė Stasė

523. Navickienė Ona

524. Navienė Stasė

525. Navys Stasys

526. Norbutienė Ona

527. Norkus Antanas

528. Norkuvienė Stefanija

529. Norvaišaitienė Uršulė

530. Norvaišaitis Juozas

531. Norvaišaitytė (Radzevičienė) Aldona

O

532. Olšvang (Osauskaitė,Osowska) Jozefa

P

533. Pagojienė Julijona

534. Pagojus Julius

535. Pagojus Baltramiejus

536. Pagojutė Domicėlė

537. Pajedaitė Bronė

538. Palkauskas Kazys

539. Palkauskienė Marija

540. Palkauskas Vladas

541. Paluckienė Liudovika

542. Paluckas Stanislovas

543. Papšys Juozas

544. Paškauskas Vaclovas

545. Paškauskauskienė Ona

546. Paškevič Marija

547. Paškevič-Tomaševskaja Elžbieta

548. Paukštė Zosia

549. Paukštys Bronislovas

550. Paukštys Juozas

551. Paulauskienė Bronislava

552. Paulavičienė Antanina

553. Paulavičius Jonas

554. Paulavičius Jonas Kęstutis

555. Paulavičiūtė Danutė

556. Pečkytė Ona

557. Pekarskienė Eugenija

558. Pekarskis Viktoras

559. Pekarskytė-Pakalniškienė Neonila

560. Petkevičienė (Jablonskytė) Julija

561. Petkevičius Tadas

562. Petrauskas Kipras

563. Petrauskienė-Žalinkevičaitė Elena

564. Petrauskienė Lidija (Balkienės sesuo)

565. Petrauskienė Juzefa

P-R

566. Pietrik Antonina

567. Petrulis Juozas

568. Pikčiūnas Antanas

569. Pikčiūnienė Julija

570. Platajs Lidija

571. Plekavičienė Joana

572. Plekavičius Antanas

573. Plokšto Uršulė

574. Plokšto Vladislav

575. Pocius Antanas

576. Pocius Vincentas

577. Pocienė Petronėlė

578. Pocienė Stefa

579. Poniškaitienė Ona

580. Poniškaitis Jonas

581. Poniškaitis Antanas Pranciškus

582. Poška Antanas

583. Povilaika Petras

584. Povilaikienė Ona

585. Povilaikaitė-Babinskienė Konstancija

586. Požėla Vladas

587. Preišogalavičius Kazimieras

588. Preišogalavičienė Justina

589. Preišogalavičius Nikodemas

590. Premeneckaitė-Jonušienė Genė

591. Premeneckienė Aleksandra

592. Premeneckas Jonas Juozas

593. Premeneckas Vytautas

594. Pukaitė Genovaitė

595. Pukas Juozapas

596. Pukienė Marijona

597. Pupšytė-Laurinaitienė Genė

R

598. Račinskas Kazimieras

599. Račinskienė Konstancija

600. Račiūnas Antanas

601. Račiūnienė Ona

602. Račiūnas Antanas, Antano

603. Račiūnas Petras

604. Račiūnas Vincentas

605. Radavičienė Juzefa

606. Radavičius Danielius (Dionizas)

607. Radlinskas Jonas

608. Radlinskienė Felicija

R

609. Ragauskas Antanas

610. Ragauskienė Ona

611. Rakevičius Jaroslavas

612. Rakevičius Algimantas

613. Rakevičius Česlovas

614. Rakevičius Juozas

615. Rakevičius Zenonas

616. Ramanauskas Juozas

617. Ramanauskienė Sofija

618. Radamanskienė-Adamaitienė Aleksandra

619. Rauba Adolfina

620. Rauba Henrikas

621. Rauba Izabelė

622. Rauba Vladislav

623. Rekašienė Stanislava

624. Rekašius Vincas

625. Renčinauskienė Natalija

626. Riaukaitė Alfonsa

627. Riaukienė Justina

628. Rimavičienė Juzefa

629. Rimša Juozas

630. Rimšienė Justina

631. Rimša Jurgis

632. Rimšienė Ona

633. Rinkevič Jadvyga

634. Rinkevič Jan

635. Rinkevičienė Elena

636. Rinkevičius Vytautas

637. Rudėnas Kazimieras

638. Rudėnienė Veronika

639. Rudminaitienė Veronika   

640. Rudminaitis Simonas

641. Rudminaitis Alfonsas

642. Rudzevičiūtė-Aukštakienė Petrutė

643. Rudzianskienė Marijona

644. Rusteikaitė Marija

645. Rutkauskaitė-Viktaravičienė Janina

646. Rutkauskas Juozas

647. Ruzgienė Stanislava

648. Ruzgys Jonas 

649. Ruzgienė Leokadija

650. Ruzgys Aurimas Kazimieras     

651. Ruzgytė (Bimbirienė) Eglė Marytė 

652. Ruzgytė (Bukauskienė) Meilė Onytė   

653. Ruzgys Kazimieras

654. Ruzgienė Marcijona

S

655. Salenekas Juozas

656. Salenekienė Matilda

657. Samboras Antanas

658. Samborienė Elžbieta Vanda

659. Sankienė Zofija

660. Sankutė (Miškinienė) Janina

661. Sankutė (Toliušienė) Teresė

662. Sarpalienė Adelė

663. Sarpalius Vladas

664. Satkevičius Eduardas

665. Satkevičienė Valerija

666. Saunoris Jonas

667. Savickas Jonas

668. Savickienė Marija

669. Savickas Vincas

670. Savickienė Kastulė

671. Simanavičius Balys

672. Simokaitienė Zofija

673. Simokaitis Juozas

674. Sindikaitis Benediktas

675. Sindikaitytė (Minelgienė) Stasė

676. Skačkauskaitė-Vaičiūnienė Antanina

677. Skeltys Antanas

678. Skirkienė Marijona

679. Skirvainytė Anelė

680. Skripkauskienė Bronė

681. Skripkauskas Viktoras

682. Sondeckis Jackus

683. Sondeckienė Rozalija

684. Songaila Alfonsas

685. Stakauskas Juozas

686. Stanevičienė Julija

687. Stanevičius Vincas

688. Stanevičius Vytautas

689. Stanevičiūtė Birutė

690. Stanielko Julija

691. Stanienė Magdalena

692. Stankevič (žmona) 

693. Stankevič Jan

694. Stankevič Veronika

695. Stankevičienė Antanina

696. Stankevičius Stanislovas

697. Stankevičienė Uršulė

698. Starkus Antanas

699. Starkienė Elena

700. Stasiūnaitienė Ona

701. Stasiūnaitis Juozas

702. Stašaitienė Agnė

703. Stašaitis Juozas

704. Stašaitis Jonas

705. Staškevičienė-Papšienė Paulina

706. Staškevičiūtė Aniceta

707. Staškevičiūtė-Pašakarnienė Zuzana

708. Staškevičienė Zofija

709. Staškus Adolfas

710. Statauskas Jonas

711. Statauskienė Stasė

712. Statkevičiūtė Elena

713. Steponavičienė Michalina

714. Steponavičius Jonas

715. Stongvilienė Agota

716. Stonkienė Marijona

717. Stonkus Povilas

718. Straupienė Bronislava

719. Straupis Juozas

720. Strimaitienė Ona

721. Strimaitis Juozas

722. Strimaitienė Veronika

723. Strimaitis Stasys

724. Strimaitytė-Putnienė Milda

725. Stulpinas Boleslovas

726. Stulpinienė Ona

727. Stulpinas Jonas

728. Stulpinienė Joana

729. Stūronas Juozas

730. Stūronienė-Bajorinienė Petronėlė

731. Survilaitė Vladislava         

732. Survilienė Elena

733. Sutkienė Cecilija

734. Sutkus Kazimieras

735. Sviderskis Alfonsas

736. Sviderskis Stasys

737. Svilienė Elžbieta

Š-T-U

738. Šaikūnas Mykolas

739. Šaikūnienė Domicelė

740. Šalaviejienė Ieva

741. Šalkauskas Antanas

742. Šalkauskienė Aleksandra

743. Šatūnas Stasys

744. Šatūnienė Ona

745. Šaudvytienė Genovaitė

746. Šaudvytis Pranas

747. Šaulienė Domicėlė

748. Šaulys Pranciškus

749. Šaulienė Marcijona

750. Šaulys Napoleonas

751. Šereika Stasys

752. Šiaulienė Zofija

753. Šiaulys Julijonas

754. Šimaitė Ona

755. Šimelienė Jadvyga

756. Šimelis Mykolas

757. Šimkienė Vlada

758. Šimkienė Petronėlė

759. Šimkus Pranas

760. Šimkus Antanas

761. Šleževičienė Uršulė

762. Šleževičius Vladas

763. Šneiderienė Antonina

764. Šneideris Juozas

765. Špokaitė-Juodvalkienė Pranė

766. Šukienė Sofija Eleonora 

767. Šveistys Pranas

T

768. Talačka Juozapas

769. Talačka Simonas

770. Talačkienė Ona

771. Talačka Mykolas

772. Talkevičiūtė Helena

773. Tallat-Kelpša Jurgis

774. Tallat-Kelpša Stanislovas

775. Tallat-Kelpšienė Agota

776. Tallat-Kelpšienė Antanina

777. Tamašauskas Kazys

778. Tamašauskienė Jadvyga

779. Tamošiūnas Povilas

780. Tarapienė Anelė

781. Tarapaitė (Bersėnienė) Elena

782. Tarapaitė (Šliburienė) Janina

783. Tarapas (Tarapavičius) Stasys

784. Tarasevič Polina

785. Tarvainytė Rozalija

786. Taškūnas Vladislovas

787. Tautavičienė Stanislava

788. Tautavičius Zenonas

789. Tautavičius Stasys

790. Teišerskis Jonas

791. Tekorienė Regina

792. Tekorius Antanas

793. Teniukas Juozas

794. Teniukienė Ona

795. Teniukas Petras

796. Teniukas Juozas, Juozo

797. Teniukienė Valerija

798. Toliušienė Petronėlė

799. Toliušis Dominykas

800. Trinkūnas Juozas

801. Trinkūnienė Domicėlė

802. Truskovski Piotr

803. Truskovski-Vitkovska Anela

804. Tupikas Ignas

805. Tupikienė Petronėlė 

806. Tverjonaitė (Švalkūnienė) Rozalija

807. Tverjonaitė (Jurgilienė) Bronė

U

808. Uborevičienė Elena

809. Umbrasienė (Kaušinytė) Elena

810. Urbelienė-Unikauskienė Petronėlė

811. Urbelis Adomas

812. Urbelienė Ona

813. Urbelis Bronius

814. Urbelytė Elena

815. Urbonaitė Ona

816. Urbonas Andrius

817. Urbonas Juozas

818. Urbonienė Marija

819. Užemeckas Antanas

820. Užemeckienė (Tarvainytė) Veronika

821. Užemeckytė (Bernikienė) Petronėlė

V-Z-Ž

822. Vagnorienė Stanislava

823. Vagnorius Povilas

824. Vaicekauskaitė Janina

825. Vaicekauskas Jonas

826. Vaicekauskienė Vladislava

827. Vainauskas Aleksandras

828. Vainauskienė Ona

829. Vaišnoras Adolfas

830. Vaišnorienė Bronė

831. Vaitkaitytė- Ruzgienė Stasė

832. Vaitkaitytė -Vansauskienė Bronė

833. Vaitkus Jonas

834. Vaitkūnaitė-Nagienė Birutė

835. Valčiukas Povilas

836. Valčiukienė Antanina

837. Vansovičius Jonas

838. Vansovičienė Natalija

839. Vansovičiūtė – Grigaliūnienė Janina

840. Valionienė Teofilė

841. Valionis Vincas

842. Varčikas Vladas

843. Vasiliauskienė Anastazija

844. Vasiliauskaitė Stanislava

845. Vasiliauskienė Veronika

846. Vasiliauskas Vladas

847. Vasiliauskas Ignas

848. Vasiliauskienė Marija

849. Vasiljeva Ustinja

850. Vaškienė Klara

851. Vaškys Augustas

852. Vaškytė (Matviejienė) Zelma

853. Venclauskienė Stanislava

854. Venclauskaitė Danutė

855. Venclauskaitė Gražbylė

856. Vidmantas Jurgis

857. Vidmantienė (Vaitkevičaitė) Konstancija

858. Viesnauskaitė Ona

859. Vilandaitė Lilija

860. Viščienė Marijona

861. Viščius Domas

862. Vitkauskienė Julija

863. Vitkauskas Arėjas

864. Vitkauskas Juozas

865. Vitkauskas Povilas

866. Vitkauskienė Rachelė

867. Vitkevičienė Emilija

868. Vitkevičius Kazys

869. Vyšniauskienė Natalija

870. Vyšniauskas Algirdas

871. Vyšniauskas Stanislovas

872. Vyšniauskienė Rožė

873. Vobolevičienė Helena

874. Vobolevičius Vincas

875. Vocelka Pranas

876. Vokietaitienė Ona

877. Vokietaitis Antanas

878. Vokietaitytė-Paškevičienė Stanislava

879. Vonžodas Aleksandras

880. Vonžodienė Malvina

Z

881. Zabielavičius Juozas

882. Zaksaitė (Vileikienė) Ona

883. Zaksaitė Marijona

884. Zaksas Pranas

885. Zaronas Jonas

886. Zaronienė Petronėlė

887. Zasimauskas Stasys

888. Zasimauskienė Petronėlė

889. Zaveckas Juozas

890. Zaveckienė Marcelė

891. Zelba Jonas

892. Zelbienė Aleksandra

893. Zelčiūtė Holecek Marija

894. Zrelskienė Viktorija

895. Zrelskis Steponas

896. Zubovas Vladimiras

897. Zubovienė (Čiurlionytė) Danutė Sofija

898. Zubrienė Matilda

899. Zubrys Antanas

Ž

900. Žakovičius (Žakavičius) Vytautas

901. Žarnauskas Teofilis

902. Žarnauskienė Marė

903. Žemaitaitienė (Šneiderytė) Natalija

904. Žemaitaitis Petras

905. Žemaitis Vladas

906. Žemeckienė Antanina

907. Žilėnas Kazimieras

908. Žilėnienė Apolonija

909. Žilevičienė Adolfina

910. Žilevičienė (Žilius) Ona

911. Žilevičius Danielius

912. Žilevičienė Ona

913. Žilevičius Jonas

914. Žilevičius Adomas

915. Žilevičius Stasys

916. Žiužnienė Adelė

917. Žiužnys Jeronimas

918. Žukauskas Kazys

919. Žukauskas Kipras

920. Žukauskienė Julija

921. Žukauskas Stasys

922. Žvinklevičius Jonas

923. Žvinklevičienė (Lešinskienė) Ona

924. Žvironaitė Veronika

Since 2022 the project is partially financed by Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania

Since 2022 the project is partially financed with funds from the state budget of the Republic of Lithuania

bottom of page